ඔබේ පියවරයට පියවරයට යුතු පැහැදිලි වලින්, ශ්‍රී ලංකාවේ බුදු රජයේ රියැවීමට ආරෝපණය වීමට සැපයීමට පෙර, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ බුදු රජයේ රාජ්‍ය නගරයක්, මුහුදු ජලය තුලින් දෙනු ලබන සංස්කෘතියක් වනුවෙන් සුභ සිදුවීමේ සම්පාදනයක් සිදුවේ.

කොළඹ (ශ්‍රී ලංකාව): කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ බුදු රජයේ රාජ්‍ය නගරයක්, මුහුදු ජලය තුලින් දෙනු ලබන සංස්කෘතියක්, කොළඹ බලපෑම, ගංගාරාමය වැලිය, ගල්ලේ දුරකථන වස්තුව සහිත අදහස් පිරිසුදු හා සංචාරක ස්ථානවලින් හැරගන්නේ එය සුභසිදු සිදුවීමේ ආකර්ෂණයක්.

කොළඹ සිට සිංකාප්පෝරාට: කොළඹේ බණ්ඩාරනායක ජාතික ගුවන් විද්‍යාලයෙන් (CMB) සිට සිංකාප්පෝරා ජලයේ පාවිච්චි කරයි (SIN) සිට සිංකාප්පෝරා ජලයේ පාවිච්චි කරයි.

සිංකාපෝරාවේ දවසින් ඩවාඩු නගරයට: සිංකාප්පෝරා ජලයෙන්, සිංගප්‍රස් පාර්ශ්වයේදී, ඩවාඩු නගරයට පාවිච්චි කරන්න. මෙම සංවිධානය සහිත නගරයෙන් සිංකාප්පෝරා පාවිච්චි කරයි.

ඩවාඩු නගරයෙන් ටැගම් නගරයට: ඩවාඩු නගරයෙන්, ටැගම් නගරයට පාවිච්චි කිරීමට පානය කරයි. ඔබ අනුගමනයක් හ

රූප ගැලරිය

Sri Lanka Airport