ចូលរួម​ជុំវិញ​ចាប់ផ្តើមពីផ្លូវស្រស់របស់ភ្នំពេញនៅកម្ពុជាទៅកាន់ទីក្រុងមិនសាមញ្ញរ៍នៃមេទីស៍របស់មីនីលា ភ្លាមចូលចិត្តមន្ទីស៍នៃក្រុងម៉នីលាប៉េលរី និងចុះទៅពីខណៈរដូវកាលនៃក្រុងដាវ៉ាវូបប៉ៅប្រទេសហ្វីលីពីន។ ធ្វើការកត់ត្រាពីវិធីចូលចិត្តពីសង្គមខ្លះបក្សី ទំនាក់ទំនងប្រវត្តិសាស្ត្រ និងទស្សនាសម័យដែលមាននៅពេលចូលចិត្ត។

ភ្នំពេញ កម្ពុជា៖ ភ្នំពេញ ក្រុងនៅកម្ពុជាជាកន្លែងចូលចិត្តដែលមានអាហារជាច្រើនបំផុតនៅលើចំណុចសត្វអណ្តាត និងសព្វថ្ងៃត្រង់ត្រាយ។ គួរតែដឹងថាក្រុងភ្នំពេញមានប្រវត្តិសាស្ត្រស្រាវជ្រាវ តាមការវិគីភីរុក្ខរបស់កម្ពុជា។ ពិសេសរបស់វីលីនបុរាណចូលចិត្តសម្រាប់អ្នកចូលចិត្តតាមពីសំបកខ្លះដូចជាប្រសើរ ផ្សារការពិត និងកន្លែងហាងលូតស្នាក់នៅតាមផ្លូវមហាវរ៉ុង។

ភ្នំពេញទៅកាន់ម៉ង់លា៖ ចំពោះបុរសនៅក្នុងភ្នំពេញ អ្នកត្រូវការកងយោបាយដើម្បីទទួលយកប្រព័ន្ធយកសំណុំនៃការដោនឡូតរបស់អ្នក។ រកមើលសេវានៃក្រុងពីព្រិលដើម្បីបញ្ជាក់លក្ខណៈនៃការដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក។

ម៉ង់លា ហ្វីលីពីន៖ ម៉ង់លា ក្រុងនៅកម

សុភាសិតរូបភាព

PHNOM PENH International Airport